PARATRIATHLON KRAINA LIWCA

Regulamin

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „PARATRIATHLON KRAINA LIWCA – 20.04.2024”

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem akcji charytatywnej „Paratriathlon Kraina Liwca”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Imprezą” są:

Fundacja Leny Grochowskiej z siedzibą: Siedlce (08-110), ul. Brzeska 134, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000506586.

Stowarzyszenie Wspólnota Arche z siedzibą: Siedlce (08-110), ul. Brzeska 134, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000134709.

 

II. CELE IMPREZY

Dochód z pakietów startowych i wpłat sponsorskich przeznaczony zostanie na wyposażenie Ekofarmy, która spełni funkcję gospodarstwa społecznego. Znajdą się na niej mieszkania chronione i miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

 

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY, KATEGORIE

1. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 19 kwietnia 2024 r., w godz. 17-20 oraz w dniu 20 kwietnia 2024 r. w godz. 8.00-11:30.

2. W drużynie min. 1 zawodnik musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności  fizycznej lub intelektualnej

3. Impreza odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024 r. w następujący sposób:

- Bieg – 6 km, czas ukończenia: 1,5 h.

- Spływ kajakowy po rzece Liwiec – 16 km, czas ukończenia:4 h.

- Rower- 22 km, czas ukończenia 2 h.

4. Wyścig w dyscyplinach wymienionych w punkcie poprzedzającym może odbywać się równolegle.

5. We wszystkich kategoriach zabrania się korzystania z typowych rowerów czasowych, rowerów szosowych z zamontowanymi lemondkami i rowerów szosowych z kołami zintegrowanymi aerodynamicznym wypełnieniem. Rower zapewnia uczestnik we własnym zakresie. 

6. W obu kategoriach drafting w wyścigu kolarskim jest zabroniony pod rygorem dyskwalifikacji.

7. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Chip należy nosić od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia mety. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipu we wskazanym przez Organizatora miejscu.  

8. Dokładne dane miejsca lokalizacji Biura zawodów, dotyczące trasy, czasu startu, dystansu, mety poszczególnych etapów zostaną podane na 5 dni przed dniem planowanej imprezy.

 

IV. NAGRODY

1. Zwycięzcami Imprezy będą członkowie Drużyn, którzy w podsumowaniu wyników 3 wyścigów w poszczególnych kategoriach.

2. Zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymają następujące vouchery:

I nagroda - voucher 3000 zł na pobyty w Arche Hotelach, nagrody rzeczowe

II nagroda -voucher 2000zł na pobyty w Arche Hotelach, nagrody rzeczowe

III nagroda- voucher 1000zł na pobyty w Arche Hotelach, nagrody rzeczowe

3. Dodatkowo w każdej z dyscyplin: bieg, spływ kajakowy, rower, zostaną przyznane nagrody dla osób które osiągną najkrótszy czas w swojej dyscyplinie i kategorii z podziałem na mężczyzn i kobiety. Zespół kajakarzy składający się z kobiety i mężczyzny, zaliczany jest do kategorii męskiej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych nagród.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Imprezie może wziąć udział osoba (zwana dalej zawodnikiem lub uczestnikiem Imprezy), która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich powyżej 16. roku życia jest posiadanie ważnego oświadczenia wypełnionego przez rodziców / opiekunów prawnych (ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WYDARZENIU). 

2. W skład drużyny wchodzą 3 bądź 4 osoby, z których:

- jedna osoba bierze udział w biegu,

- maksymalnie dwie osoby płyną jednym kajakiem,

- jedna osoba jedzie rowerem.

3. Każda osoba może brać udział tylko w jednym etapie zawodów (biegu, spływie kajakowym bądź jeździe na rowerze).

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:

- własnoręczne podpisanie i przekazanie do organizatora Oświadczenia, które będzie udostępnione na stronie internetowej Imprezy oraz w Biurze zawodów,

- uregulowanie opłaty startowej,

- odebranie pakietu startowego.

5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi, w tym za pośrednictwem Kapitana Drużyny lub innej osoby, prawidłowo wypełnionego Oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.

7. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.

8. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne.

9. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.

9. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów.

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia.

11. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz  wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

13. Pod rygorem dyskwalifikacji każdy z zawodników zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w widocznym miejscu.

14. Zawody odbędą się, gdy do startu zgłosi się min 10 drużyn. W innym przypadku organizator może odwołać rywalizację. Decyzja zostanie ogłoszona minimum na 5 dni przed rozpoczęciem Paratriathlonu.

15. Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:

- występują  u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną;

- jest pod wpływem alkoholu

- jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków lub innych środków odurzających

- jest pod wpływem środków podnoszących wydajność fizyczną

 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia na Imprezę będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.paratriathlonkrainaliwca.pl

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 9 kwietnia 2024 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.

4. Zgłoszenia dokonuje Kapitan Drużyny, który zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, wskazania co najmniej trzech członków swojej sztafety oraz uiszczenia opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. 

5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

6. W przypadku braku opłaty startowej zgłoszenie zostanie anulowane. 

7. Opłata startowa za udział w Imprezie za całą drużynę wynosi:

- 300 zł do 31.01.2024 r.

- 400 zł do 29.02.2024 r.

- 500 zł do 31.03.2024 r.

- 600 zł do 09.04.2024 r.

8. Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.  

9. Opłata startowa pobierana jest w walucie polskiej.

10. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

  • numer startowy z chipem do pomiaru czasu
  • koszulkę pamiątkową
  • wodę, owoce, batony energetyczne w punktach odżywiania
  • posiłek regeneracyjny

11. Przeniesienie wniesionej opłaty na innego uczestnika jest możliwe na 3 dni przed rozpoczęciem Paratriathlonu za pisemną zgodą Organizatora (w tym również za pomocą e-maila).

 

VII. PAKIET STARTOWY

1. Pakiety startowe odbiera Kapitan Drużyny lub upoważniona przez niego osoba. Warunkiem wydania pakietu startowego dla członków sztafety jest przekazania prawidłowo wypełnionych oświadczeń wszystkich członków sztafety.

2. Osoba odbierająca pakiety startowe musi okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jej tożsamość.

3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

 

VIII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

1. Podczas Imprezy odbędą się dodatkowe zawody biegowe dla dzieci w wieku 5 - 12 lat w następujących kategoriach wiekowych:

5-6 lat – 100 m

7-8 lat – 200 m

9-10 lat – 300 m

11-12  lat – 400 m

2. Dzieci mogą wziąć udział tylko za zgodą opiekuna prawnego / rodzica po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego.

3. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy (zawodników) jest Stowarzyszenie Wspólnota Arche z siedzibą: Siedlce (08-110), ul. Brzeska 134.

2. Dane osobowe uczestników Imprezy przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów biorących udział w organizacji Imprezy i w celach związanych tylko i wyłącznie z organizacją Imprezy. 

3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, ale jej cofnięcie nie jest jednoznaczne ze zwrotem opłaty startowej. 

4. Dane osobowe uczestników Imprezy tj. imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji Imprezy, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. 

5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Imprezie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

 

X. WIZERUNEK

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

3. Uczestnicy Imprezy (zawodnicy) wyrażają zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone w czasie użycie na całym świecie ich wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video na następujących polach eksploatacji: nagrywanie i powielanie utrwalonego wizerunku za pomocą powszechnie stosowanych technik, rozpowszechnianie i powielanie utrwalonego wizerunku w dowolnej formie, kopiowanie utrwalonego wizerunku do pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej, zamieszczanie i publikowanie utrwalonego wizerunku na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie utrwalonego wizerunku, jak również upublicznianie go formie dostępnej dla każdego, w każdym miejscu i w każdym czasie, emisja utrwalonego wizerunku w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie fotografii z wizerunkiem uczestników wykonanych podczas wydarzenia.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do udostępniania (w tym kopiowania) sponsorom i oficjalnym partnerom wszystkich fotografii i zapisów video z wizerunkiem uczestników celem promocji sponsorów i oficjalnych partnerów w kontekście ich uczestnictwa w Imprezie.

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych Imprezą, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Stowarzyszenie Wspólnota Arche z siedzibą: Siedlce (08-110), ul. Brzeska 134, z dopiskiem "Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail: wspolnota@arche.pl 

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Imprezy rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Imprezy będzie ostateczna.

 

XII. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.

3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

4. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne w trakcie rywalizacji na wodzie, kajak, wiosła i kapok.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie Imprezy.

6. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji.

7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Imprezy https://paratriathlonkrainaliwca.pl/ i https://www.facebook.com/paratriathlonkrainaliwca oraz przekazane do informacji mediów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy bez podawania przyczyn.

9. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach (w tym za pośrednictwem wskazanego w formularzu zgłoszeniowym e-mail) lub podczas odprawy przed startem. 

10. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu.

11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

12. Bieg oraz wyścig rowerowy odbywał się będzie przy połówkowym zajęciu jezdni, czyli prawym pasem ruchu.

13. Każdy z uczestników zobowiązany jest do noszenia kasku rowerowego. Uczestnik nie stosujący się do zasady bezpieczeństwa podlega dyskwalifikacji.

14. Każdy uczestnik musi mieć założony kapok- kamizelkę. Uczestnik nie stosujący się do zasady bezpieczeństwa podlega dyskwalifikacji.

 

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia Arche i naszych obiektów!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (więcej
informacji)